Optimization and Computational Systems Biology Lab
Research Yong Wang People Publications Resources Openings

PEOPLE

Current

 • Zhanxin Liu
 • Shirui Li
 • Zehua Zhang
 • Bater Bao
 • Yiyin Shao
 • Zhaoxia Yue
 • Bingxing Zhu
 • Rui Sun
 • Zhiyun Deng
 • Hao Miao
 • Jiahao Zhang
 • Xinqi Sun
 • Weikang Zhu
 • Zhanying Feng
 • Yong Wang

Past

 • Meng Zou, Assisitant professor in School of Mathematics and Statistics, Huazhong University of Science and Technology, China
 • Zhana Duren, Assistant professor in Clemson University Center for Human Genetics, USA
 • Jingxue Xin, Postdoctoral reasearch fellow, Stanford University, USA
 • Qiuyue Yuan, Postdoctoral reasearch fellow, Clemson University Center for Human Genetics, USA
 • Zhaoxia Ma, Ph.D candidate in University of Virginia in USA
 • Lixin Ren, Ph.D candidate in University of Science and Technology in Beijing, China
 • Dongsheng Yan, Ph.D candidate in Inner Mongolia University, China
 • Lang Chen, JD company
 • Chaoyu Zhang, JD company
 • Kairong Liu, Ph.D candidate in Beihang University
 • Dantong Li, Ph.D candidate in Nankai University
rule

Yong Wang Lab  |  Academy of Mathematics and Systems Science  |  Chinese Academy of Sciences